اطلاعات تماس دهیاری

تلفن دهیار: ۰۹۱۲۴۳۱۰۵۳۹ تلفن دهیاری: ۰۲۳۳۶۰۲۳۸۱

شماره حساب

بانک ملی :00109991245001

فکس

فکس دهیاری :۰۲۱۸۹۷۷۴۹۸۸