سرتختی
تیر ۱۹, ۱۳۹۳
شرین آو چال
مرداد ۲۰, ۱۳۹۳

گورون پشته

در جنوب روستای بیابانک منطقهای است بنام “گورون پشته” که شدیداً تخریب شده ودر اثر بلایای طبیعی آثار اندکی از محل ان باقی مانده است که اگر به همت مسئولین ذیربط در این منطقه کاوشگری صورت گیرد گنجینه های عظیمی از فرهنگ وتمدن آتش پرستان و چگونگی آداب ورسوم آنها بدست خواهد آمد

  • واوراق ذیقیمتی بردفتر دی پای سرزمین قومس افزوده خواهد شد وحتی ممکن است بتوان زوایایی از گویش اصل بومی را نیز روشن کرد زیرا گویش ما با اوستا قرابتی روشن وواضح دارد بطوریکه مرحوم ملک الشعرای بهار در کتاب سبک شناسی خود برای کلمه «اَلفر» می گوید که در زبان اوستایی معنی تیز را می دهد ومگر نهاین است که همین واژه با دو نوع تلفظ در گویش ما (دو نوع تلفظ الفر وتلفظ دیگر الپر)معنی خیلی تیز وبرنده را می دهد
  • همین الان از یک پیرمرد وپیرزن بومی سوال کنی وبپرسی ایا « ته دسخاله یا کارد تیژ هیه؟» خواهد گفت : «اَی بله الفر واری هیه!» به معنی «آیا داس یا کارد توتیز است ؟» خواهد گفت : « بله مانند االفر می باشد » که نشان دهنده قرابت این دو گویش باستانی می باشد .
  • از نظر معنی لغوی «گورون» را می توانیم به گبران یا گبرها وپشته را به کوهه یا تپّه ترجمه کنیم.این منطقه می تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری د رهمسایگی کویر زیبا وخیال انگیز مطرح گردد وبا جذب گردشگر زمینه اشتغال ورونق اقتصادی منطقه فراهم آید.