گورون پشته
مرداد ۲۰, ۱۳۹۳

شرین آو چال

حقیقت این است که هر وقت در کودکی این کلمه را می شنیدم در کام خود یک احساس شیرین وخوشایندی داشتم ودر اشعار کودکانه خود بارها وبارها از این واژه زیبا استفاده می کردم که متأسفانه آن اشعار خلص وبی ریای دوران کودکی را گرد آوری نکرده ام وافسوس آنها برای من جاودانه شده است

  • وبعدها در دوران نوجوانی که با اوزان عروضی آشنا شدم واژه خوش آهنگ ” شرین او چال ” را با دو وزن تقطیع پذیر می دیدم .وزن اولی ومعمولی آن که تلفظ عمومی این واژه است بصورت فعلاتن می باشدکه سرشار از شور وهیجان ونشاط وحرکت است ودر وزن دومی ان که پس از گفتن شرین کمی مکث کرده وسپس آو چال را می گوییم یعنی ” شرین ، اوچال ” بصورت مفاعلین که وزنی سنگین وغم فز است مانند سرنوشت امروزه شرین آوچال حرف لام آخر ان نیز در هردو مورد تقطیع از افاعیل عروضی خارج باقی می مانند که باید در هنگام سرودن شهر این واژه را در آخر مصاریع قرار داد ویا ان را در موقیتی قرار داد که لام اخر ان با جذب شدن با حرف اول کلمه بعدی طوری باشد که به وزن خللی وارد نیاید.
  • بیا باهم شاه شاه کنیم ( کیف کنیم ومغرور باشیم ) نمی ایی؟
    همراه ما به شرین آو چال نمی آیی؟
  • اگر خواسته باشم واژه شرین آو چال را به فارسی امروزی برگردانیم باید بگوییم چاله آب شیرین ، که همین امر نیز قدرت واژه سازی هارمونی آهنگین ، خوش تراش وزیبای نسسل های گذشته را به ما نشان می دهد که با واژه های معمولی ودر دسترس چه کلمه های زیبایی را می ساختند که روانی وشیرینی آن مانند عسل طبیعی کام جانها را نوشین می کند پشت سر رشته کوههای البز د قسمت شمال غربی بیابانک ارتفاعاتیاست که ” شور آو خونه” رودخانه شور آب از آنها سرچشمه می گیرد ، وبه سوی کویر حرکت می کند این رودخانه که به احتمال قوی زمانی پر اب بوده است مانند ماری دل کویر را میشکافد وبطرف “دو برارون تپه ” تپه دو برادران می رود از کنار آنها می گذرد تا اینکه به ( دَقِ مُرتَپّه چال ) تالاب تپه مرده ! می رسد وبعد از این تالاب رود خانه به شرین آو چال می رسد بعد از آن رودخانه به مسیر خود ادامه می دهد تا اینکه به چاله برج می رسد وبعد از آن رودخانه به سرتختی می رسد وبعد از اینجا دیگر این رودخانه همسطح زمین می شود ودر ادامه مسیر چیزی جز باتلاق نیست.
  • نکته مهم در مسیر رودخانه این است که دق مر تپه چال که آب داخل آن جمع می شود آب شور است با غلظت بسیار زیاد ولی در ادامه مسیر که به شرین آو چال می رسد و اب در آن چاله چاله حیرت انگیز جمع می شود شیین است وقابل شرب که تفرجگاهی است زیبا وشکارگاهی عالی .
  • در دل کویر خداوند بزرگ هستی بخش این اب شیرین را بایراه گم کردگان کویر زده مهیا فرموده تا جرعه ای از حیات را بنوشند.
  • خداوندا همه کوییر گرفتگان گم کرده راه را جرعه ای از عشق بنوشان وبه ما توفیق شناخت ومعرفت خویش را عطا فرما .