مشاهیر روستای بیابانک

  • وی در بین مردم استان سمنان به نام احمد بن محمد بن احمد البیابانکی سمنانی شناخته می‌شد، از لحاظ مقام دینی به لقب رکن الدین و به جهت خدمات جوانی اش در دستگاه دیوانی، علاء الدوله لقب گرفته است.
    شیخ علاءالدوله بیابانکی سمنانی
    از عرفای نامدار قرن هفتم
  • در این قسمت توضیح کوتاه و مختصری درباره این فرد نامدار از روستای بیابانک ارائه خواهدشد.